แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          1) ห้องสมุดมีขนาด 1,200 ตารางเมตรจำนวนหนังสือในห้องสมุด 100,200 เล่ม

                   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

                   จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 427 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ของนักเรียนทั้งหมด

2) ห้องปฏิบัติการ 

        ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                               จำนวน 7 ห้อง

                   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                               จำนวน 5ห้อง

                   ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ศูนย์ ERIC)                   จำนวน 1ห้อง   

                   ห้องเรียนดนตรีไทย-สากล ศิลปะและนาฏศิลป์         จำนวน 4 ห้อง            

                   ห้องเรียนคหกรรมอาหาร งานอุตสาหกรรม             จำนวน 3 ห้อง

                   ห้องแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้                     จำนวน 8 ห้อง                     

          3คอมพิวเตอร์ จำนวน 230 เครื่อง

                   ใช้เพื่อการเรียนการสอน                                    160 เครื่อง

                   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต                       40 เครื่อง

                   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน

เฉลี่ย 834 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 34.78 ของนักเรียนทั้งหมด

                   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  30 เครื่อง

          4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

350

2. ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต

360

3. ห้องสมุดเสียง

260

4. ห้องแหล่งเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

220

5. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้

180

6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

240

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

450

8. ห้องปฏิบัติการทางภาษา/ศูนย์ ERIC

230

9. ห้องปฏิบัติการศิลปะวาดภาพ ดนตรีไทย-สากล นาฏศิลป์

314

10. ห้องฝึกวิชาการงานอาชีพ คหกรรมอาหาร เสื้อผ้า อุตสาหกรรม เขียนแบบ

120

11. ห้องโสตทัศนศึกษา

210

12. ห้องเรียนสีเขียว

60

13. ห้องเรียนธรรมชาติในโรงเรียน

64

14. เรือนพยาบาล

54

15. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

280

16. ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

280

17. ธนาคารโรงเรียน

128

18. ธนาคารขยะ

40

19. เรือนเกษตร

120

          5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. วัดหนองพยอม

15

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

10

3. ศูนย์แนะแนวจังหวัดพิจิตร

3

4. ชุมชนทอผ้าป่าแดง

12

5. ชุมชนผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาวังหลุม

5

6. เหมืองแร่ทองคำชาตรี

1

7. ไร่องุ่นชาลวัน

3

8. เหมืองแร่ยิปซั่ม

4

9. อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

3

10. โรงละครแห่งชาติ

1

11. งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

1

12. ค่ายลูกเสือ ม.1-ม.3

3

13. การทัศนศึกษาระดับชั้นม.1-ม.6

6

14.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

1


              6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

                   6.1นายวิรัตน์   ยื่นแก้ว ให้ความรู้เรื่อง สังคมและประวัติศาสตร์ของไทย

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 2 ครั้ง/ปี

                   6.2 ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยธรรมชาติ  การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และการทำน้ำส้มจากควันไม้สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน2 ครั้ง/ปี

                  6.3 กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวาวังหลุม จำนวน 2 ครั้ง/ปี