โครงสร้างหลักสูตร2558

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนตะพานหิน จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนแยกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและแยกตามแผนการเรียนดังตารางตัวอย่างกำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้


โครงสร้างอัตราเวลาเรียนและสาระการเรียนรู้  ช่วงชั้นที่  3 (ม.1-3


ระดับชั้น

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

 

 

 

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ม.1 (1)

10.0

20.0

20.0

13.3

6.7

6.7

6.7

10.0

6.7

100

ม.1 (2)

13.3

16.7

16.7

13.3

6.7

6.7

13.3

10.0

3.3

100

ม.1 (3)

16.7

16.7

10.0

13.3

10.0

6.7

6.7

10.0

10.0

100

ม.2 (1)

8.6

14.3

14.3

8.6

5.7

5.7

14.3

14.3

14.3

100

ม.2 (2)

11.4

14.3

8.6

11.4

8.6

5.7

11.4

14.3

14.3

100

ม.3 (2)

8.6

17.1

14.2

8.6

5.7

2.9

14.3

14.3

14.3

100

ม.3 (3)

11.4

14.3

8.6

11.4

8.6

5.7

11.4

14.3

14.3

100

 

หมายเหตุ           (1)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ STEM)

  (2)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  (
3)  แผนการเรียนภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            -  จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200  - 1,400  ชั่วโมง

                      -  นักเรียนทุกแผนการเรียนเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอกับ การศึกษาต่อและพัฒนาเต็มตามศักยภาพของนักเรียน

โครงสร้างอัตราเวลาเรียน และสาระการเรียนรู้  ช่วงชั้นที่  4 (ม.4-6)

 

ระดับชั้น

แผน การเรียน

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

 

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ม.4

(1*)

5.4

16.2

37.8

8.1

2.7

2.7

8.1

8.1

10.8

100

(1)

5.6

16.7

33.3

8.3

2.8

2.8

8.3

11.1

11.1

100

(2)

11.1

13.9

8.3

16.7

5.6

8.3

8.3

16.7

11.1

100

(3)

11.1

5.6

8.3

13.9

5.6

8.3

8.3

27.8

11.1

100

(4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.5

(1*)

5.7

17.1

34.3

8.6

2.9

2.9

5.7

8.6

14.3

100

(1)

5.7

17.1

31.4

8.6

5.7

2.9

5.7

8.6

14.3

100

(2)

11.4

14.3

5.7

14.3

5.7

2.9

11.4

20.0

14.3

100

(3)

5.7

5.7

5.7

14.3

5.7

2.9

14.3

31.4

14.3

100

(4)

5.7

5.7

5.7

14.3

5.7

2.86

37.1

8.6

14.3

100

(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.6

(1)

5.7

16.1

34.3

8.6

2.9

2.9

5.7

8.6

14.3

100

(2)

11.4

14.3

5.7

14.3

5.7

2.9

11.4

20.0

14.3

100

(3)

11.4

5.7

5.7

14.3

2.9

2.9

11.4

31.4

14.3

100

(4)

11.4

5.7

5.7

14.3

5.7

2.9

31.4

8.6

14.3

100

(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ          (1)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (*ห้องเรียนพิเศษ )

                       (2)  แผนการเรียนภาษา-คณิตศาสตร์    

  (3)  แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
  (4)  แผนการเรียนภาษาจีน
  (5)  แผนการเรียนการงานอาชีพ

- จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ    1,400 – 1,480 ชั่วโมง                                        

- ทุกแผนการเรียนเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มที่ และสำเร็จการศึกษาด้วยมีคุณภาพในการศึกษาต่อหรือ

ประกอบวิชาชีพ

Comments