ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

     1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชุนกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีประชากรประมาณ 20,800 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดหนองพยอม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

     อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างและข้าราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีแข่งขันเรือยาว ประเพณีกำฟ้าบ้านป่าแดง วัฒนธรรมการทอผ้าป่าแดง

              2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 70.5) อาชีพหลัก คือเกษตรกร ค้าขาย รับจ้างและข้าราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปีน้อยกว่า 20,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

     3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน    

โอกาส

ข้อจำกัด

]1. โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

2. รอบ ๆบริเวณโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความพร้อมในการให้การบริการ เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ชุมชนทอผ้าป่าแดง ชุมชมวังหลุมผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวา เหมืองแร่ทองคำ  และสถานประกอบการต่าง ๆ

3. โรงเรียนอยู่ติดถนนสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์  การคมนาคมสะดวก และระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

4. ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน และสำหรับการสืบค้นได้อย่างเพียงพอกับการใช้งานของครูและนักเรียน

5. บริเวณโรงเรียน จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และมีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้(ห้องปฏิบัติการ)

1. บริเวณโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด  ในการจัดกิจกรรมนักเรียนจะหนาแน่นอึดอัด  สนามสำหรับเล่นกีฬา ออกกำลังกายของนักเรียนมีน้อย

2. ครูส่วนใหญ่ยังยึดติดกับรูปแบบและวิธีการสอนแบบเดิม ๆ คือ เน้นเนื้อหา