ผลงานเกียรติยศ2558

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

          1.ผลงานดีเด่น

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

 

สถานศึกษา

 

โรงเรียนตะพานหิน

โรงเรียนตะพานหิน

 

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 

นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต                      

นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต            

 

ครู

ครู

 

นางสาวทิพยาภรณ์ อินทรธนู

นางสาวทิพยาภรณ์ อินทรธนู

 

นายธีรวัช อุดคำมี

นายธีรวัช อุดคำมี

 

นางนาวินี พานิช

นางนาวินี พานิช

 

นางพรทิพย์ ชาลีฟอง

นางพรทิพย์ ชาลีฟอง

 

นางมาลี คามเกตุ

นางมาลี คามเกตุ

 

นางรวงทอง จันดาหาญ

นางรวงทอง จันดาหาญ

 

นางวัลลาห์ สายอุบล

นางวัลลาห์ สายอุบล

 

นางศิริลักษณ์ ธรรมทักษา

นางศิริลักษณ์ ธรรมทักษา

 

นางสายลม พุดทรัพย์

นางสายลม พุดทรัพย์

 

นางสาวสุมาลี ศิริวัลย์

 

นางหฤทัย อุดคำมี

นางหฤทัย อุดคำมี

นางหฤทัย อุดคำมี

 

นายอภิรัฐ จันดาหาญ

นายอภิรัฐ จันดาหาญ

นายอภิรัฐ จันดาหาญ

 

นางสาวทิพยาภรณ์ อินทรธนู

นางสาวทิพยาภรณ์ อินทรธนู

นางสาวทิพยาภรณ์ อินทรธนู

 

นายธีรวัช อุดคำมี

 

นางนาวินี พานิช

นางนาวินี พานิช

นางนาวินี พานิช

 

นางพรทิพย์ ชาลีฟอง

นางพรทิพย์ ชาลีฟอง

นางพรทิพย์ ชาลีฟอง

 

นางมาลี คามเกตุ

นางมาลี คามเกตุ

นางมาลี คามเกตุ

 

 

 

 

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

 

นักเรียน

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.41

เด็กชายภานุพงศ์  ทรงทัน

การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.4-5

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นางสาวมณีกรณ์  โพป้อม

การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.4-5

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นางสาวสิริลักษณ์  พามา

การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.4-5

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นางสาวโชติรส  ดำแดง

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายธนากร  มั่งมี

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายนครินทร์  สีนวล

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายพลวิทย์  เชียงแสน

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายภูขจร  รุ่งเรือง

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายวัชรพล  อยู่พร้อม

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายณัฐภณ  สาระนันท์

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายณิชพน  แช่มช้อยเงิน

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายธนกฤต  ประทีป

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายอิสรา  ยาแก้ว

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายเกื้ออังกูร  จูแจ่ม

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายเดชาพล  ธนะเกษม

การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายวายแอต สมิท คงเจริญ

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายอัษฎา  ฟักสุวรรณ

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

เด็กชายกิตติภัฎ  บุญมาก

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายวัชรพงศ์  รุ่งสว่าง

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายธีรพล  แต้มสุด

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

นายอนาวิน  มโนศิลปกร

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

เด็กหญิงธนัชชา  จำปาเทศ

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

 

นางสาวใกล้รุ่ง  เจริญพูล

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

 

นาวสาวกาญจนา  ประกอบเพียร 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

 

นายรัชชานนท์  อิงกองงาม

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

 

นางสาวดาวรีย์  บุญเกิด

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 

ระดับชั้น ม 4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

 

นายธนโชติ  มีลาภ

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 

ระดับชั้น ม 4-6

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

 

เด็กหญิงจีรนันท์  อิ่มคง

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

 

เด็กหญิงจุฑามาศ  มั่งคง

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

 

เด็กหญิงหฤทัย  พืชพันธ์

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

 

Comments