ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2558)

          1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 1,870 คน

          2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,430  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน         

   ระดับชั้นเรียน

  จำนวนห้อง

    เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.1

10

206

242

448

44.80

ม.2

10

187

233

420

42.00

ม.3

11

182

238

420

42.00

ม.4

9

171

248

419

41.90

ม.5

9

132

226

358

35.80

ม.6

8

153

212

365

36.50

รวมทั้งหมด

57

1,031

1,399

2,430

 

3)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    2,312 คน คิดเป็นร้อยละ 96.41

          4)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย    2,332   คน    คิดเป็นร้อยละ 97.25

          5จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                       0     คน   คิดเป็นร้อยละ 0

          6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ                              0     คน   คิดเป็นร้อยละ 0

          7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ                                           0     คน   คิดเป็นร้อยละ 0

          8) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ                0     คน   คิดเป็นร้อยละ 0

          9) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)                          0     คน   คิดเป็นร้อยละ 0

          10) สถิติการขาดเรียน                                                213     คน   คิดเป็นร้อยละ 8.88

          11) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น                                       0     คน   คิดเป็นร้อยละ 0

          12) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

               ม.3               จำนวน     461     คน  คิดเป็นร้อยละ 97.46

                ม.6               จำนวน     290     คน  คิดเป็นร้อยละ 98.31

          13) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 22.62

          14)จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 2,274คน  คิดเป็นร้อยละ 94.83

          15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง2,372 คน  คิดเป็นร้อยละ   98.91

          16) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,294 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.66

          17) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 2,294 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.66

          18) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 2,398 คน  คิดเป็นร้อยละ 100

          19)จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 2,398 คน  คิดเป็นร้อยละ 100

          20)จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 2,398.คน  คิดเป็นร้อยละ 100