ข้าราชการครู

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ (ปี)

อายุราชการ(ปี)

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1

นายวิเชียร

คุ้มคูณ

55

28

ครู ชำนาญการ

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.2

1/20

2

นางชวนพิศ

รัตนแสงศรี

52

30

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.1

2/26

3

นายสุรพงศ์

เผ่าวิทยานนท์

57

37

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.4

3/36

4

นายวันชัย

จินดา

57

36

ครูชำนาญการ

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาไทย ม.3

1/20

5

นางพรพิสุทธ์

แสงคำธนาศิริ

53

28

ครูชำนาญการ

ศษ.บ.

ภาษาไทย

หลักการใช้ภาษา ม.6

8/72

6

นางพรรณพนัช

จวนทองรักษ์

51

28

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.3

1/20

7

นางวิลาวัลย์

คุ้มคูณ

56

36

ครูชำนาญการ

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.2

1/20

8

นางพยุง

สิงห์วิโรจน์

55

35

ครูชำนาญการ

ค.บ.

คหกรรม

ภาษาไทย ม.1

1/8

9

นางศศณัฐ

มารยาท

51

33

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ภาษาไทย

เสริมทักษะภาษาม.1

3/24

10

นายจุติรักษ์

อินทรสุข

58

36

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5

3/24

11

นายประภาส

ฉัตรตระกูล

57

35

ครูชำนาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.5

1/20

12

นายพรรษา

รื่นรวย

36

13

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

คณิตศาตร์

คณิตศาสตร์ ม.5

6/48

13

นางกัญญนันท์

พงษ์ประดิษฐ

59

36

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

การประกันคุณภาพ

คณิตศาสตร์ ม.4

1/20

14

นางพูลศรี

ลี่ประเสริฐ

58

34

ครูชำนาญการ

ศษ.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

1/20

15

นางวลัยพร

อุไรพันธ์

56

26

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.3

1/20

16

นางมาลี

คามเกตุ

51

30

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.3

3/24

17

นางสาวพิชญ์ธิกานต์

โพร้งจั่น

42

19

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1

4/32

18

นางสาววิยะดา

ศิริเขตกรณ์

34

5

ครู

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์ ม.2

1/20

19

นางมิ่งขวัญ

ศรีสนธิ์

46

22

ครูชำนาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.3

1/20

20

นางสาวสิริรัตน์

บุญมี

50

28

ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.

วิทย์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

1/20

21

นายธีรวัช

อุดคำมี

39

16

ครูชำนาญการ

ค.บ.

เคมี

เคมี ม.4

6/48

22

นางสุราณี

ต่วนชะเอม

57

35

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

1/20

23

นางบุบผา

พานิช

53

30

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

ชีววิทยา

ชีววิทยา ม.5

1/20

24

นางเบญจรี

บุญเที่ยง

52

30

ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.5

1/20

25

นางสาวขนิษฐา

ต่วนชะเอม

51

28

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

เคมี

วิทยาศาสตร์

5/40

26

นางจารุวรรณ

พงษ์พุฒ

43

18

ครูชำนาญการ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี(เอกคู่)

วิทยาศาสตร์

1/20

27

นางสาวจิดาภา

คงคาสวัสดิ์

50

28

ครูชำนาญการพิเศษ

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

เคมี ม.5

9/72

28

นางสาวพรวิภา

สวนมะลิ

39

12

ครูชำนาญการ

ค.บ.

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ ม.3

4/32

29

นางหฤทัย

อุดคำมี

38

17

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

เคมี

วิทยาศาสตร์

1/20

30

นางสาววารินทร์

พรหมอยู่

40

15

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์

8/64

31

นางเกษณี

ทองสุข

58

35

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

ชีววิทยา

ชีววิทยา ม.4

1/20

32

นายสุเทพ

บุญเที่ยง

58

29

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ม.4

1/20

33

นางศิริลักษณ์

ธรรมทักษา

60

36

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ม.6

1/20

34

นางสุขศรี

เจ็กมา

51

28

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ ม.2

1/8

35

นางสาวสุมาลี

ศิริวัลย์

52

36

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

เกษตรศาสตร์

สังคมศึกษาฯ ม.2

1/20

36

นางประเสริฐ

วงคำ

44

18

ครูชำนาญการ

บธ.บ.

บัญชี

ประวัติศาสตร์

1/20

37

นางสาวมนัญชยา

ปานฤทธิ์

38

16

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษาฯ ม.1

1/20

38

นางบุณฑริกกา

บุญเกษม

47

19

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ม.4

1/20

39

นายสุรพล

สมสกุล

54

36

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

การจัดการกีฬา

สุขศึกษาและพลศึกษา

2/16

40

นางวัฒนา

ทองหล่อ

57

35

ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.

สุขศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

1/8

41

นายชวลิต

ถัดทะพงษ์

56

37

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษาม.6

1/8

42

นายจรัญ

สุขสวัสดิ์

52

31

ครูชำนาญการ

ค.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

1/20

43

นายสุวิทย์

สว่างรักษ์

53

30

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

1/20

44

นางสุภาภรณ์

เจนจรัตน์

57

27

ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.

การพยาบาล

สาธารณะสุข

สุขศึกษา ม.2

1/8

45

นางศิริวรรณ

สมสกุล

44

21

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

หลักสูตรและการสอน

นาฏศิลป์

1/8

46

นายสมศักดิ์

นิติสกุลชัย

50

23

ครูชำนาญการ

ศษ.บ.

ศิลปไทย

ศิลปะ ม.5

1/20

47

นายสงกรานต์

พลประถม

51

28

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ดนตรีศึกษา

ดนตรี ม.1

3/24

48

นายสมศักดิ์

ฤกษ์รัตนประทีป

50

29

ครูชำนาญการ

ศษ.บ.

การวัดและประเมินผล

ศิลปะ ม.6

1/20

49

นางสาวกรรณิการณ์

พนารักษ์

26

1

ครู

ศษ.บ.

นาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ไทย ม.1-3

1/20

50

นายสมัคร

พงษ์พุฒ

48

22

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การงานอาชีพฯ ม.2

1/20

51

นางสาวนัยรัตน์

ชัยสุข

41

10

ครูชำนาญการ

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การงานอาชีพฯ ม.6

20/160

52

นายชัชวาลย์

ทองสุข

59

37

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

การงานอาชีพฯ ม.4

1/20

53

นายอภิรัฐ

จันดาหาญ

57

33

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

การงานอาชีพฯ ม.1,2,3

3/24

54

นายดรุณ

เพ็ชรโต

56

35

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

การงานอาชีพฯ

5/40

55

นายบุญเลิศ

ลี่ประเสริฐ

57

33

ครูชำนาญการ

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

การงานอาชีพฯ

1/20

56

นางสุจินต์

หลวงนรินทร์

58

37

ครูชำนาญการ

ค.บ.

เกษตรศาสตร์

การงานอาชีพฯ ม.2

1/20

57

นางสาวรจนา

ตระการศิริ

53

30

ครูชำนาญการ

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

ขนมไทยอาหารสำรับ  ม.2,3

1/20

58

นางพัชรา

อินทรสุข

55

35

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

การงานอาชีพฯม.2

1/20

59

นางประภาศรี

เพ็ชรโต

56

35

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

การจัดการ

การงานอาชีพฯม.2

3/24

60

นางวัลลาห์

สายอุบล

53

25

ครูชำนาญการ

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

การงานอาชีพฯ ม.3

4/32

61

นางพรพิมล

เรี่ยมสุวรรณ

39

16

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

หลักสูตรและการสอน

การงานอาชีพฯ ม.2

1/20

62

นางสวีณา

วัชรสุนทรกิจ

32

9

ครู

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การงานอาชีพฯ ม.5

1/20

63

นางทัศนีย์

สำเภาเงิน

58

38

ครู ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ ม.3

11/88

64

นางดวงเนตร

ใจสอาด

57

37

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.6

1/20

65

นายเกรียงไกร

ลิ้มประเสริฐ

51

24

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษอ่านเขียนม.4

1/20

66

นางเกศินี

ดลลัคนทิน

58

36

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.6

1/20

67

นางพรทิพย์

ชาลีฟอง

56

34

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

จิตวิทยาการแนะแนว

ภาษาอังกฤษ ม.3

1/20

68

นางนาวินี

พานิช

57

36

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

การประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2

1/20

69

นางสุภาพร

พิชญ์ภักดีอนันต์

54

32

ครูชำนาญการพิเศษ

อ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส   ม.5

1/20

70

นางอังคณา

ยิ้มน้อย

54

30

ครูชำนาญการ

อ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.4,5

4/32

71

นางอัชฌา

จิรังกรณ์

59

37

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.3

1/20

72

นางณัฐธภา

ตันติเจริญ

50

25

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส   ม.6

2/16

73

นางช่อฉัฐ

ทิพมาศ

50

20

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.2

4/32

74

นางสายลม

พุดทรัพย์

42

16

ครู ชำนาญการ

กศ.ม.

สังคมศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว

มนุษย์กับสังคม ม.6

2/16

75

นายพร้อมพนิต

เกตุทิพย์

28

5

ครู

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.5

6/80

76

นางสาวฌานีกร

ปรารถนารักษ์

35

3

ครู

ค.บ.

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ ม.2

12/96

77

นางศิริรัตน์

ธรรมาภิมุข

58

37

ครูชำนาญการพิเศษ

ก.ศ.ม.

การบริหารสถานศึกษา

กิจกรรมแนะแนว ม.1

3/24

78

นางรวงทอง

จันดาหาญ

56

35

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

การบริหารสถานศึกษา

กิจกรรมแนะแนวม.3

14/112

79

นางสาววราพร

ศรีอินทร์

26

3

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาจีน

10/80

80

นางสาวทัศนีย์

นารี

26

3

ครู

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.2

1/20

81

นายภักดี

เจริญรส

26

3

ครู

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ ม.5

11/88

82

นายทวีผล

เร่งพลั้ง

55

25

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

พละศึกษา

พละศึกษา ม.5

3/24

83

นางสาวมานี

โพธิ์ทอง

54

24

ครู ชำนาญการ

กศม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษม.4

4/32

84

นายมนัส

สุวรรณคีรี

52

28

ครู ชำนาญการ

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย ม.3

1/20

85

นางนวพร

เสริมศิริกาญจนา

42

20

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.2

2/16

86

นางสังเกษ

เจ๊กมา

53

31

ครูชำนาญการ

ค.บ.

พลศึกษา

พลศึกษา ม.1

9/72

87

นางอุษณา

ศิริชัย

58

38

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.1

5/40

88

นายวัฒนพงษ์

ศีติสาร

58

29

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.3

8/64

89

นางสาวจิรวรรณ

อิศราภรณ์

39

5

ครู

ค.บ.

ธุรกิจศึกษา

การงานอาชีพ   ม.1

1/20

90

นายอิศรา

อยู่หว่าง

35

10

ครูชำนาญการ

วท.บ

เคมี

เคมี ม.5

5/40

91

นายสราวุธ

กิ่งภาพ

37

10

ครูชำนาญการ

ค.บ.

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.6

14/112

92

นางสาววาสนา

ต่อมยิ้ม

34

12

ครูชำนาญการ

วท.บ

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.5

7/56

93

นางกาญจนา

สอนคง

39

12

ครูชำนาญการ

คบ.

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์ ม.5

1/20

94

นางสาวณภัทร

พูลเส็ง

33

10

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

หลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ ม.3

8/64

95

นางสาวสายสุนีย์

สิงห์เวียง

28

0.7

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาจีน ม.5

1/20

96

นางสาววีรญา

เมฆกระจาย

35

12

ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.6

13/104

97

นางอาภามาศ

อุษณรัศมี

33

0.9

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.6

1/20

99

นางสาวทิพย์สุดา

อ่อนพุทธา

27

1

ครู

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การงานชีพ ม.1

5/40

100

นางสาวอรุโณทัย

บุญมี

24

0.4

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.2

7/56

101

นางสาวรุ่งนภา

บรรเจิดกิจ

32

3

ครู

ค.บ.

บรรณารักษ์

ภาษาไทย ม.1

3/24

102

นางสุกานดา

แก้วลอย

4

1

ครู

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคม ม.4

1/20

103

นางสาวธิดารัตน์

โตเทศ

2

1

ครู

ศศ.ม.

วิทยาการดนตรีและนาศิลปไทย

นาฏศิลป์ ม.3

1/20

104

นางสาวอัญญารัตน์ 

ฉายทอง

2 เดือน

0.1

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

สังคมศึกษา

สังคมฯ

1/20

     จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก          101       คน      คิดเป็นร้อยละ 97.11

     จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด          3        คน      คิดเป็นร้อยละ 2.88

ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

1

นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์

26

4 ปี

กศ.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ ม.5-ม.6

เงินนอกงบประมาณ

2

นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล

27

ปี

ศศ.บ.

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นม.1-ม.6

เงินนอกงบประมาณ

3

นางสาวจุฑาวัลย์ ปีทนงค์

24

1 ปี

วท.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.3

เงินนอกงบประมาณ

4

นางสาวประภาพร โตแป้น

24

ปี

 ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1

เงินนอกงบประมาณ

5

นายณธี จันทร์อ่อน

25

1 ปี

ค.บ.

สังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์ ม.3

เงินนอกงบประมาณ

6

นางสาวอุษา กลมาศ

23

1 ปี

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

เงินนอกงบประมาณ

7

นางสาวปัทมาพร ป้องฉิม

23

1 ปี

ค.บ.

สังคมศึกษา

หน้าที่พลเมือง ม.1 ม.2

เงินนอกงบประมาณ

8

นางสาวปวีณา ลำสาน

24

1 ปี

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมฯ ม.1 ประวัติศาสตร์ ม.1

เงินนอกงบประมาณ

9

นางสาวอารีรัตน์ เอี่ยมสอาด

23

1 ปี

ศศ.บ.

สังคมศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ม.4

หน้าที่พลเมือง ม.4

เงินนอกงบประมาณ

10

นายชัยวัตน์ ทองเพ็ชร

23

1 ปี

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมฯ ม.1 ประวัติศาสตร์ ม.1

เงินนอกงบประมาณ

11

นายศตวรรต  สาระจันทร์

23

1 ปี

ค.บ.

คณิตศาตร์

คณิตศาสตร์ ม.2

เงินนอกงบประมาณ

12

นางสาวกรรณิการ์ ปุยซา

23

1 ปี

ศศ.บ.

จิตรกรรม

ศิลปะ ม.3

เงินนอกงบประมาณ

13

นางสาวดวงกมล ธูปหอม

23

1 ปี

ศศ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาจีน ม.2

เงินนอกงบประมาณ

14

MISS.EVANGELINE JABONERO,QUINO

 

5 ปี

BSIE

 

ห้อง MEP

เงินนอกงบประมาณ

15

MISS.MATIAS,EDENCITA LABITAD

 

ปี

BSIE

 

คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

เงินนอกงบประมาณ

16

MR.CHRISTIAN BACH

 

3 ปี

BB.S.

การจัดการลอจิสติค

ภาษาอังกฤษ

เงินนอกงบประมาณ

17

MR. EMILIAND OLAER

 

ปี

BSIE

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

เงินนอกงบประมาณ

18

MR.Fhake

 

ปี

BSIE

 

 

        จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   15 คน      คิดเป็นร้อยละ 100