ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2558

              งบประมาณ (รับ-จ่าย)

รายรับ

จำนวน/บาท

รายจ่าย

จำนวน/บาท

เงินงบประมาณ

52,505,869.73

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

45,096,920.00

เงินนอกงบประมาณ

2,408,750.00

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7,408,949.73

รวมรายรับ

54,914,619.73

รวมรายจ่าย

54,914,619.73


          งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 82.12   ของรายรับ

          งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 13.49   ของรายรับ