โรงเรียนตะพานหิน ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2494  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นเปิดสอนในขั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ม.1) จำนวน  1  ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน ครู 2 คน ใช้อักษรย่อ พ.จ.6  และมีสีกรมท่า – ชมพู เป็นสีและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน มีนายเดชา เดชาติวงศ์  ณ  อยุธยา เป็นครูใหญ่  นายสุ่ม  หงษ์หิหิรัญ เป็นครูประจำชั้นเดิมได้อาศัยฝากเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล “ตะพานหินวิทยาคาร ”

                   พ.ศ. 2494  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงิน  จำนวน  150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าที่ดินก่อสร้างอาคารเรียน แต่เงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามแบบแปลนที่ได้รับการอนุมัติหลวงพ่อชื่น พิจิตรานนท์ เจ้าอาวาสวัดหนองพยอม ได้อนุญาตให้ใช้ที่ของวัดจำนวน 19 ไร่ 89 ตารางวา รวมทั้งข้าราชการ  พ่อค้า ประชาชนชาวตะพานหิน ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินด้วยอีกจำนวนหนึ่ง  เป็นเงิน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมอบให้โรงเรียนการช่างพิจิตรเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง อาคารเรียน ไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงขนาด  5  ห้องเรียน ใช้เป็นสถานที่เรียนได้

                   พ.ศ.2496  มีการพัฒนาและขยายชั้นเรียนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี  พ.ศ. 2510 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ค.ม.ช.รุ่นที่  10  และในปีนี้ยังได้รับบริจาคที่ดินจากนายถนอม – นางบุญผิน พฤกษะวัน  จำนวน  6 ไร่  42 ตารางวา

                   พ.ศ. 2519  ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ นายเดชา  เดชาติงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ใหญ่ ครบเกษียณอายุ  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประวิทย์  พฤทธิกุล  ครูใหญ่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน ตะพานหินแทน

                   พ.ศ. 2520  ได้ซื้อที่ดินหลังโรงเรียนเพิ่มเติมจำนวน  10  ไร่

                   พ.ศ. 2525  นายประวิทย์  พฤทธิกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหินจนถึงปีการศึกษา  2527  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายธานี พลอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คุรุประชาสรรค์  อำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

                    พ.ศ. 2531   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบัญญัติ  สืบสายอ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ถึงปีการศึกษา  2534  เกษียณ อายุราชการ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายมงคล อยู่สุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอุดม  บูรพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

                   พ.ศ. 2540  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายวนิช  รอดมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  เกษียณอายุเมื่อ  30  กันยายน  2544  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายประยุทธ  ศรีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  เกษียณอายุราชการเมื่อ  30  กันยายน  2546

                   พ.ศ. 2546  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้นายอดิศักดิ์ บุญวุฒิวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน เกษียณอายุราชการเมื่อ  30  กันยายน  2551

                   พ.ศ. 2551  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้นายธีรวัฒน์   ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน  เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555

                   พ.ศ.2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งให้ นายสุวรรณ  วงศ์สิรทัต  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน 

                   พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งให้ นายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน จนถึงปัจจุบัน